Obowiązek informacyjny dla Pacjenta oraz osoby upoważnionej przez pacjenta do dostępu do danych medycznych
Obowiązek informacyjny dla kandydata do pracy
Obowiązek informacyjny dla kontrahenta
Klauzula informacyjna (pracownik)
Klauzula informacyjna (współpracownik)
Klauzula informacyjna (staże, praktyki, wolontariat)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahenta przez Scanmed Sport Sp. z.o.o

Zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (dalej: „RODO”) informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Kto administruje Państwa danymi osobowymi?

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Scanmed Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, ul. Bankowa 2, 44-244 Żory,  KRS: 0000834551, NIP: 6772452165, REGON: 385815821. (dalej: „Administrator”).

Kontakt do nas:

Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych.

Możecie się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw drogą e-mailową: iod@scanmed.pl lub listownie pisząc na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych oraz okres ich wykorzystywania przez Administratora?

Cele, postawy prawne i okresy przetwarzania:

3.1. Podjęcia działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy dostawy towarów lub świadczenia usług zawartej
z Administratorem
w związku z czynnościami podjętymi przed zawarciem umowy na Państwa wniosek oraz realizacji postanowień umownych – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ⇒ przez okres trwania umowy oraz okres do wygaśnięcia roszczeń związanych z jej prawidłową realizacją.

 

3.2. Realizacja obowiązków prawnych Administratora związanych z wystawianiem faktur, prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 112a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ⇒ przez okres wymagany przepisami prawa, nie dłużej jednak niż okres przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych (podatki).

3.3. Utrzymywanie kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, w przypadku prowadzenia
z Państwem korespondencji w formie tradycyjnej lub elektronicznej z użyciem poczty e-mail oraz formularzy kontaktowych, jako uzasadniony interes prawny Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przez okres do wygaśnięcia roszczeń lub do złożenia skutecznego sprzeciwu.

3.4. Stosowanie procedur zapobiegania nieprawidłowościom oraz nadzoru właścicielskiego w zakresie kontroli i audytu procesów biznesowych oraz jakości realizowanych usług, a także wewnętrznych mechanizmów ujawniania informacji
o naruszeniach prawa lub procedur w Grupie Scanmed, której częścią jest Administrator Państwa danych, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora lub interesu Life Healthcare Group (Pty) Ltd (dalej: „LHG”), która może być odbiorcą Państwa danych w związku z realizowanym celem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ⇒ przez okres pracy lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu.

3.5. Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz przepisami ogólnymi ⇒przez okres do wygaśnięcia roszczeń (np. o prawidłowe wykonanie umowy) lub do złożenia skutecznego sprzeciwu.

Jakie Państwa dane przetwarzamy i skąd je pozyskujemy?

Przetwarzamy przede wszystkim dane pozyskane bezpośrednio od Państwa jako Kontrahentów Administratora, w zakresie danych osobowych nam przekazanych. Do powyższych celów dane mogą być pozyskiwane także z rejestrów publicznych w zakresie danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy dostawy towarów lub świadczenia usług.

Czy będziemy przetwarzać Państwa dane należące do szczególnych kategorii oraz dane dotyczące wyroków skazujących
i naruszeń prawa?

Dane osobowe będące: danymi osobowymi ujawniającymi pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby to tak zwane dane osobowe wrażliwe – należące do szczególnej kategorii w RODO.

Przetwarzanie danych wrażliwych oraz danych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa będziemy realizować wyłącznie, gdy będzie to niezbędne do wypełniania obowiązku Administratora wynikającego z przepisów prawa i w celu realizacji wymogów tego prawa.

Czy podanie przez Państwa danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości podjęcia współpracy. Podanie danych osobowych w związku z wystawieniem faktury jest Państwa obowiązkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wystawienia przez Administratora faktury.

Kim są odbiorcy Państwa danych osobowych?

Kategorie odbiorców:

 • organy administracji publicznej, np.: Krajowa Administracja Skarbowa – jeśli wynika to z przepisów prawa,
 • dostawcy usług i podmioty wyspecjalizowane w zapewnianiu obsługi technicznej systemów informatycznych,
 • dostawcy usług: szkoleniowych, doradztwa prawnego, audytorskich, rachunkowych i optymalizacji procesów biznesowych,
 • podmioty sprawujące nadzór właścicielski nad Administratorem w ramach realizacji celów wskazanych w pkt 3.4. powyżej,
 • banki w zakresie realizacji działalności Administratora,
 • podmioty z Grupy Scanmed, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia, w szczególności Scanmed S.A.

Przekazywanie Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Może się zdarzyć, że w ramach realizacji celu z pkt 3.4. możemy – na postawie stosownej umowy – przekazywać Państwa dane osobowe do LHG z siedzibą w RPA, która jest spółką matką Scanmed Sport Sp. z o.o. Mając na uwadze Państwa prywatność
i poufność danych osobowych, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia w postaci zawarcia – w umowie o przekazywaniu danych osobowych do LHG – obowiązkowych zapisów umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Macie Państwo prawo do uzyskania kopii informacji o zabezpieczeniach danych osobowych przesyłanych do LHG, a także kopii dokumentów w oparciu,
o które dane są przekazane.

Jakie prawa Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do własnych danych osobowych w tym uzyskania ich kopii,
 • sprostowania własnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia własnych danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania własnych danych,
 • przenoszenia własnych danych,
 • wycofania wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. O ile dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
 • wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdyby Administrator przetwarzał Państwa dane osobowe z naruszeniem prawa.

 

Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, o czym była mowa w punkcie 3 niniejszej informacji.

W celu skorzystania z Państwa praw prosimy o kontakt z nami. Dane kontaktowe znajdziecie Państwo w punkcie 1 i 2 niniejszej informacji.

Czy będziemy podejmować decyzje w sposób całkowicie zautomatyzowany (tj. bez udziału człowieka)?

W toku realizacji umowy na dostawę towarów lub usług nie będziemy podejmować decyzji w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie. Na każdym etapie współpracy decyzje Państwa dotyczące podejmował będzie człowiek.