Polityka prywatności – pracownik i kandydat do pracy

/Polityka prywatności – pracownik i kandydat do pracy
Polityka prywatności – pracownik i kandydat do pracy2018-08-17T16:43:22+00:00
Obowiązek informacyjny dla Pacjenta
Obowiązek informacyjny dla pracownika i kandydata do pracy
Obowiązek informacyjny dla kontrahenta

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych,
obowiązek informacyjny dla pracownika i kandydata do pracy

DANE ADMINISTRATORA DANYCH osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klinika Chirurgii Endoskopowej Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, ul. Bankowa 2, 44-240 Żory, NIP: 651-15-79-636, REGON: 276894259.

Dane kontaktowe administratora danych osobowych oraz inspektora ochrony danych

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email info@sport-klinika.pl, telefonicznie pod numerem 32 475 93 15 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail iod@scanmed.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Źródło danych – skąd pozyskiwane są dane?

Co do zasady dane osobowe są przez Pana/Panią podawane w momencie przesłania zgłoszenia dotyczącego podjęcia zatrudnienia (dane zawarte w CV, list motywacyjny). Dalsze dane osobowe mogą być przez Pana/Panią podane na potrzeby przygotowania umowy o pracę oraz potem, w trakcie zatrudnienia.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Do realizacji podanych poniżej celów będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w zakresie:

  • w procesie rekrutacji: imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  • w ramach zatrudnienia: powyższe dane, a ponadto numer PESEL, imion i nazwisk oraz daty urodzenia dzieci;

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Podstawa prawna:

Przeprowadzenie procesu rekrutacji

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
Jeżeli dane przetwarzane są w zakresie szerszym, niż wynikający z przepisów prawa pracy, ponadto Pana/Pani zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
RODO.

Przygotowanie umowy o pracę oraz czynności niezbędne do jej wykonania, w tym m.in.:
a) Prowadzenie ewidencji pracowników;
b) Prowadzenie rozliczeń z pracownikami, naliczanie potrąceń, obliczanie składek ZUS;
c) Zgłoszenia pracownika i członków jego rodziny do ZUS, ich aktualizacja oraz przekazywanie informacji o zwolnieniach;
d) obliczanie i pobieranie w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;

Art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa oraz ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Jeżeli dane przetwarzane są w zakresie szerszym, niż wynikający z przepisów prawa pracy, ponadto Pana/Pani zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością.

art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do realizacji procesu rekrutacji na określone stanowisko. W przypadku nienawiązania stosunku pracy Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończeni rekrutacji, chyba że Pan/Pani wyraził/a zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do realizacji przyszłych procesów rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 18 miesięcy.
W przypadku zatrudnienia, Państwa dane będą przechowywane przez okres zatrudnienia oraz po rozwiązaniu stosunku pracy, przez okres zgodny z wymogami wynikającymi z przepisów w zakresie prawa pracy.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, które świadczą na rzecz administratora danych:

  • usługi kadrowe;
  • usługi IT;

Przekazywanie danych poza EOG

Administrator danych osobowych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Panu/Pani prawo:

  • dostępu do Pana/Pani danych osobowych – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Panu/Pani informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO.
  • sprostowania Pana/Pani danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
  • usunięcia Pana/Pani danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
  • ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
  • przenoszenia danych osobowych – otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o dobrowolności podania danych

W zakresie wynikającym z prawa pracy podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak odmowa ich podania może skutkować niezawarciem umowy o pracę.

informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Ta witryna używa plików cookie. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na używanie przez nas tych plików. Zobacz politykę prywatności. Zgadzam się