Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych,
obowiązek informacyjny dla pracownika i kandydata do pracy

DANE ADMINISTRATORA DANYCH osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klinika Chirurgii Endoskopowej Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, ul. Bankowa 2, 44-240 Żory, NIP: 651-15-79-636, REGON: 276894259.

Dane kontaktowe administratora danych osobowych oraz inspektora ochrony danych

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email info@sport-klinika.pl, telefonicznie pod numerem 32 475 93 15 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail iod@scanmed.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Źródło danych – skąd pozyskiwane są dane?

Co do zasady dane osobowe są przez Pana/Panią podawane w momencie przesłania zgłoszenia dotyczącego podjęcia zatrudnienia (dane zawarte w CV, list motywacyjny). Dalsze dane osobowe mogą być przez Pana/Panią podane na potrzeby przygotowania umowy o pracę oraz potem, w trakcie zatrudnienia.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Do realizacji podanych poniżej celów będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w zakresie:

  • w procesie rekrutacji: imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  • w ramach zatrudnienia: powyższe dane, a ponadto numer PESEL, imion i nazwisk oraz daty urodzenia dzieci;

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Podstawa prawna:

Przeprowadzenie procesu rekrutacji

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
Jeżeli dane przetwarzane są w zakresie szerszym, niż wynikający z przepisów prawa pracy, ponadto Pana/Pani zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
RODO.

Przygotowanie umowy o pracę oraz czynności niezbędne do jej wykonania, w tym m.in.:
a) Prowadzenie ewidencji pracowników;
b) Prowadzenie rozliczeń z pracownikami, naliczanie potrąceń, obliczanie składek ZUS;
c) Zgłoszenia pracownika i członków jego rodziny do ZUS, ich aktualizacja oraz przekazywanie informacji o zwolnieniach;
d) obliczanie i pobieranie w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;

Art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa oraz ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Jeżeli dane przetwarzane są w zakresie szerszym, niż wynikający z przepisów prawa pracy, ponadto Pana/Pani zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością.

art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do realizacji procesu rekrutacji na określone stanowisko. W przypadku nienawiązania stosunku pracy Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończeni rekrutacji, chyba że Pan/Pani wyraził/a zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do realizacji przyszłych procesów rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 18 miesięcy.
W przypadku zatrudnienia, Państwa dane będą przechowywane przez okres zatrudnienia oraz po rozwiązaniu stosunku pracy, przez okres zgodny z wymogami wynikającymi z przepisów w zakresie prawa pracy.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, które świadczą na rzecz administratora danych:

  • usługi kadrowe;
  • usługi IT;

Przekazywanie danych poza EOG

Administrator danych osobowych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Panu/Pani prawo:

  • dostępu do Pana/Pani danych osobowych – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Panu/Pani informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO.
  • sprostowania Pana/Pani danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
  • usunięcia Pana/Pani danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
  • ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
  • przenoszenia danych osobowych – otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o dobrowolności podania danych

W zakresie wynikającym z prawa pracy podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak odmowa ich podania może skutkować niezawarciem umowy o pracę.

informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.