Centrum rehabilitacji

Celem rehabilitacji jest przywrócenie sprawności ruchowej oraz bezpieczny powrót do codziennych czynności i aktywności sportowej sprzed urazu. Naszemu Pacjentowi gwarantujemy indywidualną opiekę terapeuty, który planuje odpowiedni program ćwiczeń. W procesie rehabilitacji możliwy jest stały kontakt Pacjenta z lekarzem, który przeprowadzał zabieg.  Rehabilitacja w Sport-Klinice kierowana jest do Pacjentów po zabiegach operacyjnych, jak również z urazami i schorzeniami nie wymagającymi leczenia operacyjnego (urazy, przeciążenia sportowe, wady postawy). Prowadzona jest przez zespół wykwalifikowanych fizjoterapeutów, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, aby w pracy z Pacjentem posługiwać się nowoczesnymi i sprawdzonymi na całym świecie metodami terapeutycznymi z dziedziny ortopedii, medycyny sportowej i rehabilitacji.

Posiadamy nowoczesną salę gimnastyczną, wyposażoną w najwyższej klasy sprzęt rehabilitacyjny, który wspomaga:

 • trening siłowy, wydolnościowy, funkcjonalny, dynamiczny
 • odbudowę balansu i koordynacji nerwowo-mięśniowej (priopriocepcja)
 • odbudowę prawidłowych wzorców ruchowych i korekcję wady postawy

Dzięki ścisłej współpracy między lekarzem, rehabilitantem i Pacjentem, rehabilitacja i leczenie w Sport-Klinice daje wyjątkowo korzystne efekty.

Metody terapeutyczne

Mc’Kenzie

To metoda fizjoterapeutyczna stworzona przez Robina McKenziego. Polega na diagnozowaniu i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn. Opiera się o znajomość wzorców bólowych oraz analizę zachowania się bólu, zarówno w szczegółowym wywiadzie jak i badaniu przedmiotowym.

Autor metody opracował program postępowania leczniczego, w którym oprócz technik wykorzystywanych przez terapeutę, istotne znaczenie ma ruch Pacjenta, ćwiczenia i autoterapia w domu. Dużą wagę przykłada się do edukacji i profilaktyki, które chronią kręgosłup przed kolejnymi urazami i przeciążeniami. Zaburzenia kręgosłupa dzieli się na trzy grupy, uwzględniając przyczynę i stopień zmian zwyrodnieniowych w obszarze kręgosłupa i głównych stawów, są to:

 • zespół posturalny
 • zespół dysfunkcyjny
 • zespół strukturalny

Terapia manualna

Szkoła niemiecka

Jest to koncepcja badania i leczenia pacjenta. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń strukturalnych narządu ruchu (stawów, mięśni i nerwów). Charakteryzuje się rozbudowanym schematem badania różnicującego. W wyniku prowokacji określonych tkanek odnajduje się zaburzone struktury, określa stopień ich uszkodzenia oraz odnajduje przyczyny dolegliwości. W leczeniu stosowane są techniki:

 • mobilizacja stawów
 • neuromobilizacja struktur nerwowych
 • leczenie tkanek miękkich
 • medyczny trening funkcjonalny z użyciem urządzeń treningowych dostosowanych do problemów

Cyriax

Jest to diagnostyczna metoda leczenia stawów obwodowych. Obejmuje także wszystkie zaburzenia  i zmiany w obrębie kręgosłupa. Poprzez przeprowadzony wywiad i badanie funkcjonalne uzyskujemy kompletną informacje na temat badanego pacjenta. Symptomy i objawy interpretowane są w formie “wzorców klinicznych”. W terapii wykorzystywane są następujące środki terapeutyczne:

 • głęboki masaż poprzeczny
 • mobilizacje/manipulacje
 • naciąganie i rozciąganie torebki
 • trakcja

Mulligana

Koncepcja Briana Mulligana to metoda, na którą składa się wiele różnorodnych technik. To specjalistyczna metoda diagnostyczno-terapeutyczna mobilizacji stawowej połączonej z ruchem. Koncepcja Mulligana zakłada:

 • całkowitą bezbolesność podczas stosowania technik kinezyterapeutycznych
 • funkcjonalne obciążenie powierzchni stawowych siłą grawitacji
 • łączenie ruchu biernego – mobilizacyjnego w płaszczyźnie powierzchni stawowych, z czynnym – ruchem kątowym w tym samym stawie
 • stosowanie docisku na końcu zakresu bezbolesnego ruchu
 • wykonanie odpowiedniej liczby powtórzeń wyżej wymienionej procedury terapeutycznej
 • polecenie “zadania domowego” dla Pacjenta, polegającego na wykonywaniu indywidualnie dobranych ćwiczeń

Kalterborna – Evjenth’a

Metoda ta umożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy dolegliwości bólowych pacjenta. Dysfunkcja może dotyczyć stawu, nerwu, mięśnia lub innych tkanek miękkich albo wszystkich tych tkanek jednocześnie. Aby nie przeoczyć podczas badania żadnej ważnej dysfunkcji, poleca się postępowanie według schematycznie ułożonej kolejności  z wykorzystaniem wielu precyzyjnych, manualnych testów różnicowych. Wynik całego badania warunkuje podjęcie odpowiedniego leczenia. W zależności od rodzaju dysfunkcji stosuje się różne sposoby terapii:

 • mobilizacje stawów wykorzystujące trakcję
 • kompresję i techniki ślizgowe
 • mobilizacje tkanek miękkich wykorzystujące masaż funkcyjny
 • masaż poprzeczny
 • relaksację poizometryczną
 • rozciąganie
 • mobilizację nerwów

Po usunięciu przyczyn dysfunkcji wdraża się medyczny trening terapeutyczny, mający na celu ćwiczenie siły mięśniowej, koordynacji, szybkości i wytrzymałości. Powyższe działanie obejmuje również autoterapię:  automobilizację, autostabilizację, autostretching.

PNF

Torowanie nerwowo-mięśniowe. Celem terapii jest praca nad funkcją, która jest zaburzona u chorego. Koncepcja ta wymaga od terapeuty, by postrzegał chorego w sposób holistyczny, wykorzystując w terapii zdrowe i silne partie ciała. Umożliwia to wykorzystanie rezerw tkwiących w organizmie, motywuje do kontynuowania terapii, a co najważniejsze zapewnia bezbolesną pracę, bez traumatyzujących fizycznie i psychicznie doznań.

S-E-T, Neurac

System ćwiczeń wg metody S-E-T jest bezbólową, bezwysiłkową terapią funkcjonalną, podczas której pacjent wykonuje precyzyjne ruchy oparte na zasadach fizjologicznych według naturalnych osi ruchu. Ćwiczenia uwalniają od nadmiernego napięcia i bólu (podobnie jak w czasie ćwiczeń w wodzie), a dodatkowo wykonuje się je bardzo precyzyjnie zgodnie z osiami ruchu. Rozluźnienie napiętych mięśni jest osiągane poprzez powtarzające się bezbólowe ruchy.

Techniki na tkankach miękkich – osteopatia

Osteopatia jest metodą, w której badanie manualne służy postawieniu diagnozy i leczeniu. Osteopatia przyjmuje zależność pomiędzy ciałem, psychiką i umysłem zarówno w zdrowiu jak i w chorobie. Traktuje się tutaj ciało ludzkie jako całość w aspekcie strukturalnym jak i funkcjonalnym. Zakłada się, że organizm ludzki posiada zdolności do samoregulacji i przywracania homeostazy. Leczenie osteopatyczne jest ściśle związane z przenikaniem się i wzajemnym powiązaniem tych mechanizmów.

Główne zasady:

 • Organizm ludzki to jedność
 • Budowa ciała oraz zachodzące w nim procesy są wzajemnie powiązane zarówno strukturalnie jak i duchowo i psychicznie
 • Organizm ludzki posiada własne mechanizmy samoleczenia i samoregulacji
 • Procesy lecznicze wynikają z powyższych

Myślenie osteopatyczne koncentruje się przede wszystkim na zdrowiu, a nie na zwalczaniu chorób.

Niektóre z technik wykorzystywanych w osteopatii:

 • (PIR) Relaksacja Poizometryczna
 • (MET) Techniki Energizacji Mięśni
 • Mobilizacja i manipulacja powięzi
 • Terapia z wykorzystaniem łańcuchów biokinematycznych

Kineziotaping

Terapia Kinesiology Taping to sensoryczne oddziaływanie plastra na organizm w celu wykorzystania możliwości kompensacyjnych organizmu. Pomocna w terapii bólu, korekcji układu powięziowego, reedukowaniu czynności ruchowych, w celu zabezpieczenia stawów przed urazem oraz jako forma postępowania w przypadku odniesienia kontuzji podczas uprawiania aktywności sportowej.

Techniki stabilizacji stawów kkd, kkg i kręgosłupa

To nowoczesna koncepcja terapii wykorzystywana w leczeniu schorzeń kręgosłupa oraz kończyn górnych i dolnych. Celem terapii jest omówienie i uświadomienie pacjentowi neurofizjologicznej funkcji mięśni głębokich (poprzeczny brzucha, wielodzielny), które lokalnie stabilizują tułów, oraz mięśni globalnych.

W rejonie tułowia system mięśni lokalnych jest aktywowany w pierwszej kolejności, tworząc fundament dla systemu mięśni globalnych odpowiedzialnych za ruch. Osłabienie centralnego systemu stabilizującego wpływa na stawy kończyn. Lokalne problemy utraty kontroli motorycznej są najczęściej skutkiem urazów i zabiegów operacyjnych. Nie wyleczona dysfunkcja w jednym ze stawów kończyn może mieć wpływ na globalną statykę i być przyczyną utraty stabilności. Po zrozumieniu tej koncepcji pacjent pod okiem fizjoterapeuty przystępuje do realizacji pokazanych ćwiczeń. Terapię kontynuuje w warunkach domowych, a także wprowadza ją w życie podczas wykonywania czynności dnia codziennego. Dzięki swej prostocie i – co ważne – dużej skuteczności, terapia ta znajduje coraz więcej zwolenników.

Specyficzna Sportowa Rehabilitacja

To szereg działań terapeutycznych, ukierunkowanych na rehabilitację urazów sportowych zarówno dla zawodowych sportowców jak i amatorów.   Postępowanie terapeutyczne obejmuje kompleksowe usprawnianie, trening motoryczny, odbudowę propriocepcji i ocenę funkcjonalną sportowca.

 Celem  jest bezpieczny i szybki powrót do uprawiania sportu oraz zmniejszenie ryzyka występowania kolejnych urazów.

Masaż klasyczny

Masaż klasyczny to świadome, sprężyste odkształcanie tkanek, wywierające wpływ na ustrój człowieka. Posługiwanie się odpowiednimi chwytami, ruchami i technikami jest w pełni uzasadnione anatomicznie i fizjologicznie. Celem masażu klasycznego jest zadziałanie na układ ruchu (mięśnie, ścięgna, torebki stawowe, okostną, kości) oraz na skórę, tkankę łączną, tkankę tłuszczową, zakończenia nerwowe w skórze, a także na układ krwionośny i chłonny. Pośrednio masaż klasyczny działa również na narządy wewnętrzne. Jeżeli masaż dotyczy całego ciała, mówimy o masażu całkowitym lub ogólnym. Natomiast, gdy dotyczy poszczególnej części ciała, mówimy o masażu częściowym lub miejscowym. Mechanizm działania masażu można podzielić na działanie lokalne i centralne.

Badanie podoskopowe i aplikacja wkładek Formthotis lub IGLI

Badanie podoskopowe to statyczna i dynamiczna ocena stabilności stóp. Podoskop pozwala ocenić dolny staw skokowy i jego stabilność. Badanie można wykonać u dzieci w wieku powyżej 2 lat oraz u dorosłych. Na podstawie odbicia stóp, ocenie kształtu stóp, ich funkcji w czasie obciążania, uzyskujemy informacje przydatne przy leczeniu następujących schorzeń:

 • Wady postawy
 • Bóle stawów kolanowych i podudzia
 • Zwichania dolnego stawu skokowego
 • Chondromalacji rzepki
 • Zapaleniu ścięgna Achillesa
 • Dolegliwościach bólowych stawów biodrowych
 • Bólach kręgosłupa
 • Dysfunkcjach stawów krzyżowo-biodrowych

Aplikacja wkładek Formthotis polega na indywidualnym, zgodnym z badaniem podoskopowym, dobraniem wkładek – tzw. ortez stóp.

Wkładki FORMTHOTICS lub IGLI

Są  indywidualnie domodelowane zgodnie z badaniem podoskopowym. Można je korygować w trakcie leczenia rehabilitacyjnego.

Wkładki podtrzymują fizjologiczną krzywiznę stóp, zapobiegają ich spłaszczeniu i spłyceniu, amortyzują wstrząsy na twardym podłożu, odciążają w miejscach największego nacisku np. w stopie cukrzycowej.

Podsumowując wkładki Formthotics łagodzą siły przeciążające stawy kończyn dolnych, kręgosłupa i barków, wspomagają terapię ruchową, leczenie ortopedyczne. Zastosowanie wkładek Formthotics uzupełnia i przyśpiesza kompleksowe leczenie.

Terapia Falą Uderzeniową

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego są drugą najczęstszą przyczyną niezdolności do pracy. Terapia falami uderzeniowymi (SWT) jest jedną z najskuteczniejszych terapii przeciwbólowych układu mięśniowo-szkieletowego. Fale uderzeniowe są akustycznymi falami przenoszącymi energię w bolące miejsca. Dzięki nim następują procesy leczenia i regeneracji. Sport-Klinika dysponuje najnowszej generacji aparatem do terapii uderzeniowej, który powstał na podstawie osiągnięć poprzedzonych długoletnimi badaniami medycznymi. Skuteczność terapii została wyraźnie potwierdzona w schorzeniach m.in.: barku, bólu stóp i łokcia.

Zalety terapii falami uderzeniowymi:

 • szybka ulga w bólu
 • przywracanie sprawności ruchowej
 • metoda nieinwazyjna
 • krótki czas terapii – tylko 3-4 zabiegi
 • brak efektów ubocznych

Efekty medyczne:

 • poprawa metabolizmu i mikrocyrkulacji
 • rozpuszczenie zwapniałych fibroblastów
 • zwiększenie produkcji kolagenu
 • zmniejszenie napięcia mięśni

Wskazania:

 • ostroga piętowa, zapalenie powięzi podeszwowej stopy
 • ból ścięgna Achillesa
 • zespół mięśnia piszczelowego przedniego
 • ból ścięgien rzepki (kolano skoczka)
 • ból w przyczepach ścięgna udowego
 • zespół tarcia proksymalnego pasma biodrowo-piszczelowego, zapalenie przyczepu ścięgna do krętarza
 • ból w okolicy pachwiny
 • bóle stawów barkowych ze zwapnieniami lub bez / wapniejące zapalenie ścięgien stawu barkowego
 • zapalenie nadkłykcia (łokieć tenisisty, łokieć golfisty)
 • wyrośla kostne w drobnych stawach dłoni w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów 1 stopnia
 • ból po wewnętrznej stronie nadgarstka
 • przewlekłe entezopatie
 • punkty spustowe

Nordic Walking

Dlaczego Nordic Walking?

Nordic Walking, czyli „spacer z kijami”, jest coraz częściej stosowany jako metoda bezpiecznej i efektywnej rehabilitacji. Ważnym czynnikiem jest możliwość uprawniania go wszędzie, przez cały rok, o każdej porze i przez każdego, bez względu na wiek czy kondycję. Dla ludzi z problemami ortopedycznymi (pourazowymi czy pooperacyjnymi) Nordic Walking jest szczególnie wskazany – w większym zakresie, choć mniej intensywnie pracują mięśnia prawie całego ciała (90%).

Zalety Nordic Walking :

 • rozwija siłę i wytrzymałość ramion, nóg i tułowia
 • ułatwia chodzenie po wzgórzach
 • spala kalorie
 • zwiększa stabilność tułowia (stabilizacja łopatek, miednicy)
 • zmniejsza nacisk na stawy kończyn dolnych, kręgosłupa
 • odciąża stawy, co jest ważne dla ludzi ze zmianami zwyrodnieniowymi, po zabiegach ortopedycznych, z zanikami mięśniowymi po unieruchomieniu
 • zwiększa ogólną wydolność organizmu

Nordic Walking szczególnie polecamy osobom:

 • z problemami zwyrodnieniowymi stawów kończyn dolnych, stawów kręgosłupa, osteoporozą
 • sportowcom po kontuzjach
 • po zabiegach ortopedycznych (bezpieczna rehabilitacja)
 • z wadami postawy (również dzieci)
 • z problemami utrzymania równowagi
 • z chorobami sercowo – naczyniowymi

Sklep ortopedyczny naszej Kliniki zaopatrzony jest w kije potrzebne do Nordic Walking. Osoba, która zakupi u nas kije, może również otrzymać instruktarz dyplomowanego Instruktora Nordic Walking. Instruktor pomoże dobrać indywidualnie kije, nauczy przyjmować prawidłową postawę podczas chodzenia, przedstawi technikę chodzenia.

Terapia Exogen

Terapia Exogen wspomaga proces gojenia kości, wykorzystując bezpieczne i skuteczne, emitowane pulsacyjnie ultradźwięki o niskim natężeniu. Stymuluję naturalny proces gojenia kości w organizmie. Badania kliniczne wykazały, że Terapia Exogen przyśpiesza proces gojenia świeżych złamań o 35%. Ma również wysoki wskaźnik wyleczonych, niezrastających się samoistnie złamań, wynoszący do 86%.


Aparat Exogen formy Bioventus (źrółdło: https://www.exogen.com/pol)

Fizykoterapia

Fizykoterapia polega na zastosowaniu metod fizycznych w celach leczniczych, zapobiegawczych i diagnostycznych. Stanowi cześć składową przygotowania Pacjenta do zabiegów operacyjnych jak również pozwala na przygotowanie Pacjenta do rehabilitacji już po operacji. Stosowane przez nas zabiegi dobrane indywidualnie dla każdego Pacjenta wykonywane są na specjalistycznym sprzęcie.

Zabiegi fizykoterapeutyczne:
Wspomagają cały proces leczenia usprawniającego, stanowi jego część składową. W zależności od zastosowanej metody działamy pobudzająco lub rozluźniająco, przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przekrwienie, przeciwobrzękowo, wspomagająco regenerację uszkodzonych tkanek.

Stosowane zabiegi fizykoterapeutyczne:

 • elektrolecznictwo (TENS, Pr. Interferencyjne, Pr. Traberta, elektrostymulacja, jonoforeza, diadynamik)
 • magnetoterapia
 • światłolecznictwo (laser,sollux)
 • ultradźwięki
 • fonoforeza
 • krioterapia (lód, CO2)

Oferta Działu Rehabilitacji

 • Rehabilitacja w zakresie ortopedycznym i neurologicznym
 • Usprawnianie po urazach i po zabiegach ortopedycznych
 • Usprawnianie po zabiegach endoprotezoplastyki stawów kończyn dolnych i górnych
 • Leczenie ostrych i przewlekłych zespołów bólowych kręgosłupa
 • Usprawnianie w świeżych i przewlekłych urazach tkanek miękkich
 • Specyficzna Sportowa Rehabilitacja
 • Korekcja wad postawy. Zajęcia z terapii skolioz dla dzieci i młodzieży
 • Kompleksowe, trójwymiarowe leczenie zachowawcze skolioz za pomocą metod DoboMed, PNF, ćwiczeń asymetrycznych oraz metod rozluźniania mięśniowo-powięziowego
 • Usprawnianie w chorobach narządu ruchu, np.: aseptyczne martwice nasad kości udowej, piszczelowej, piętowej i trzonów kręgów – Schoermann
 • Usprawnianie w chorobach reumatycznych
 • Usprawnianie przy zmianach zwyrodnieniowych narządów ruchu
 • Usprawnianie w uszkodzeniach nerwów obwodowych
 • Badanie podoskopowe stóp i aplikacja indywidualnie dobranych wkładek Formthotics oraz IGLI
 • Pobyt rehabilitacyjny z kompleksową opieką rehabilitacyjną oraz medyczną
 • Ćwiczenia indywidualne i trening funkcjonalny
 • Pakiety rehabilitacyjne z przygotowaniem motorycznym w różnych dyscyplinach sportowych, tj. narciarstwo, biegi, tenis, kolarstwo
 • Zabiegi z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii

Oferta realizowana jest w formie usług lub pakietów

Usługi w dziale rehabilitacji realizowane w formie następujących usług lub pakietów:

 • Rehabilitacja (2h)
 • Rehabilitacja (1,5h)
 • Rehabilitacja (1h)
 • Rehabilitacja neurologiczna (1h)
 • Rehabilitacja dzieci (45 min. – 1h)
 • Konsultacja Rehabilitacyjna
 • Masaż częściowy
 • Masaż całościowy
 • Fizykoterapia – jednorazowo (3 zabiegi)
 • Techniki na tkankach miękkich – taping
 • Terapia Exogen
 • Pobyt rehabilitacyjny 6 dniowy
 • Pobyt rehabilitacyjny 12 dniowy
 • Pakiet Rekonstrukcja 21×2h
 • Pakiet Artroskopia 11×2h
 • Pakiet Fizjoterapia 1,5h 10×1,5h
 • Trening Funkcjonalny 10×1h
 • Pakiet terapia dziecięca i wad postawy (11×45 min. – 1h)
 • Pakiet Fala Uderzeniowa 4×
 • Pakiet Fala Uderzeniowa z TM 4×
 • Pakiet Fizykoterapia 12×
 • Badanie funkcjonalne z 1 treningiem korekcyjnym
 • Badanie funkcjonalne z 3 treningami korekcyjnymi
 • Pakiet Młody Sportowiec (<18 r.ż.) 10×1h
 • Pakiet fizjoterapia neurologiczna 11×1h
 • Pakiet terapia manualna 11×1h
 • Badanie i przygotowanie wkładek ortopedycznych
 • Badanie i przygotowanie wkładek ortopedycznych dla dzieci
 • Badanie i przygotowanie wkładek ortopedycznych wizytowe
 • Badanie i przygotowanie wkładek ortopedycznych IGLI
 • Badanie i przygotowanie wkładek ortopedycznych IGLI sportowe