Obowiązek informacyjny dla Pacjenta oraz osoby upoważnionej przez pacjenta do dostępu do danych medycznych
Obowiązek informacyjny dla kandydata do pracy
Obowiązek informacyjny dla kontrahenta
Klauzula informacyjna (pracownik)
Klauzula informacyjna (współpracownik)
Klauzula informacyjna (staże, praktyki, wolontariat)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stażysty/praktykanta/wolonatriusza przez Scanmed Sport Sp. z.o.o

(staże, praktyki, wolonatariat)

Zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (dalej: „RODO”) informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Kto administruje Państwa danymi osobowymi?

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Scanmed Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, ul. Bankowa 2, 44-244 Żory,  KRS: 0000834551, NIP: 6772452165, REGON: 385815821. (dalej: „Administrator”).

Kontakt do nas:

Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych.

Możecie się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw drogą e-mailową: iod@scanmed.pl lub listownie pisząc na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych oraz okres ich wykorzystywania przez Administratora?

Cele, postawy prawne i okresy przetwarzania:

3.1. Zawarcie, realizacja, zmiana, wygaśnięcie bądź rozwiązanie umowy stażu z urzędu pracy/stażu finansowanego z innych źródeł/praktyki studenckiej/porozumienia o wolontariacie w związku z czynnościami podjętymi przed zawarciem umowy na wniosek osoby, której dane dotyczą oraz realizacją postanowień umownych – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ⇒ przez okres trwania umowy oraz okres do wygaśnięcia roszczeń związanych z jej prawidłową realizacją.

3.2. Realizacja obowiązków Administratora – wynikających z przepisów prawa w związku z prowadzeniem staży/praktyk/wolontariatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz pozostałych przepisów powszechnie obowiązujących ⇒ przez okres wymagany przepisami prawa, nie dłużej jednak niż okres przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych (podatki/ ZUS)

3.3. Stosowanie procedur zapobiegania nieprawidłowościom oraz nadzoru właścicielskiego w zakresie kontroli i audytu procesów biznesowych oraz jakości realizowanych usług, a także wewnętrznych mechanizmów ujawniania informacji o naruszeniach prawa lub procedur w Grupie Scanmed, której częścią jest Administrator Państwa danych, na podstawie naszego uzasadnionego interesu lub interesu Life Healthcare Group (Pty) Ltd (dalej: „LHG”), która może być odbiorcą Państwa danych w związku z realizowanym celem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO è przez okres pracy lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu.

3.4. Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz przepisami ogólnymi ⇒ przez okres do wygaśnięcia roszczeń (np. o prawidłowe wykonanie umowy) lub do złożenia skutecznego sprzeciwu.

Jakie Państwa dane przetwarzamy i skąd je pozyskujemy?

4.1. Przetwarzamy przede wszystkim dane pozyskane bezpośrednio od Państwa jako Stażysty/Praktykanta/Wolontariusza, w zakresie danych osobowych nam przekazanych. Do powyższych celów dane mogą być pozyskiwane także z rejestrów publicznych oraz w ramach informacji przekazanych przez organy administracji publicznej.

4.2. Przetwarzamy także Państwa dane osobowe, które otrzymaliśmy od podmiotu kierującego na staż/praktykę w zakresie Państwa danych kontaktowych, identyfikacyjnych oraz uczelni na której Państwo studiujecie.

Czy będziemy przetwarzać Państwa dane należące do szczególnych kategorii oraz dane dotyczące wyroków skazujących
i naruszeń prawa?

5.1. Dane osobowe będące: danymi osobowymi ujawniającymi pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby to tak zwane dane osobowe wrażliwe – należące do szczególnej kategorii w RODO.

5.2. Przetwarzanie danych wrażliwych oraz danych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa będziemy realizować wyłącznie, gdy będzie to niezbędne do wypełniania obowiązku Administratora wynikającego z przepisów prawa i w celu realizacji wymogów tego prawa.

Czy podanie danych przez stażystę/praktykanta/wolontariusza jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych, których możemy od Stażysty/Praktykanta/Wolontariusza żądać w ramach realizacji obowiązków publicznoprawnych (np. podatkowych) jest obligatoryjne. W tej sytuacji Stażysta/Praktykant/Wolontariusz będzie informowany o obowiązku podania danych. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji celów związanych z realizacją umowy.

Kim są odbiorcy danych osobowych?

Kategorie odbiorców:

 • podmioty kierujące stażystę/praktykanta na staż/praktykę
 • organy administracji publicznej, m. in. ZUS, KRUS, NFZ, PEFRON, PIP, Krajowa Administracja Skarbowa, Państwowa Inspekcja Sanitarna – jeśli wynika to z przepisów prawa,
 • dostawcy usług i podmioty wyspecjalizowane w zapewnianiu obsługi technicznej systemów informatycznych,
 • dostawcy usług kadrowo-płacowych,
 • dostawcy usług: szkoleniowych, doradztwa prawnego, audytorskich, rachunkowych i optymalizacji procesów biznesowych,
 • podmioty powiązane z Administratorem, które realizują usługi na rzecz Administratora w ramach Grupy Scanmed na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych, w szczególności Scanmed S.A.
 • podmioty sprawujące nadzór właścicielski nad Administratorem w ramach realizacji celów wskazanych w pkt 3.3. powyżej,
 • partnerzy handlowi, kontrahenci, klienci, pacjenci placówek medycznych Administratora, otrzymujący wyłącznie dane służbowe Stażystów/Praktykantów/Wolontariuszy w celu wskazanym w punkcie 3.5. powyżej,
 • banki w zakresie realizacji działalności Administratora.

Przekazywanie danych osobowych stażystów/praktykantów/wolontariuszy poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Może się zdarzyć, że w ramach realizacji celu z pkt 3.3. będziemy – na postawie stosownej umowy – przekazywać dane osobowe Stażystów/Praktykantów/Wolontariuszy do LHG z siedzibą w RPA, która jest spółką matką Scanmed S.A. Mając na uwadze Państwa prywatność i poufność danych osobowych, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia w postaci zawarcia – w umowie o przekazywaniu danych osobowych do LHG – obowiązkowych zapisów umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Macie Państwo prawo do uzyskania kopii informacji
o zabezpieczeniach danych osobowych przesyłanych do LHG, a także kopii dokumentów w oparciu, o które dane są przekazane.

Jakie prawa Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do własnych danych osobowych w tym uzyskania ich kopii,
 • sprostowania własnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia własnych danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania własnych danych,
 • przenoszenia własnych danych,
 • wycofania wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdybyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe z naruszeniem prawa. 

Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, o czym była mowa w punkcie 3 niniejszej informacji.

W celu skorzystania z Państwa praw prosimy o kontakt z nami. Dane kontaktowe znajdziecie Państwo w punkcie 1 i 2 niniejszej informacji.

Czy będziemy podejmować decyzje w sposób całkowicie zautomatyzowany (tj. bez udziału człowieka)?

W toku realizacji umowy o staż/praktykę oraz porozumienia z wolontariuszem nie będziemy podejmować decyzji w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie. Na każdym etapie współpracy decyzje o stażyście/praktykancie/ wolontariuszu podejmował będzie człowiek.