Regulamin korzystania z serwisu https://www.sport-klinika.pl/

§1

Definicje

Regulamin – niniejszy dokument.

Serwis – witryna internetowa pod adresem https://www.sport-klinika.pl/

Administrator – Scanmed Sport sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, ul. Bankowa 2, 44-244 Żory, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000834551, NIP: 677-24-52-165, REGON: 385815821, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł,, e-mail: info@sport-klinika.pl, tel. +48 32 475 93 15.

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

§2

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.

Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie żadnych szczególnych wymogów technicznych, niezbędny jest dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny i  przeglądarka internetowa.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.

Użytkownik może korzystać z materiałów umieszczonych w Serwisie bez podawania jakichkolwiek danych. Jednakże dla skorzystania z formularza kontaktowego niezbędne jest podanie określonych danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu). Zasady przetwarzania danych Użytkowników są opisane w Polityce prywatności oraz Polityce cookies Administratora dostępnych pod adresami: https://www.sport-klinika.pl/polityka-prywatnosci/ oraz https://www.sport-klinika.pl/polityka-cookies/ Administrator oświadcza, że przedsięwziął działania niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych (m. in. szyfrowanie połączeń protokołem SSL), w szczególności służących zapobieganiu nielegalnemu pozyskiwaniu danych osobowych, wyłudzeniu danych, zainfekowaniu sieci lub urządzeń złośliwym oprogramowaniem.

Administrator oświadcza, że w celu zapewniania niezakłóconego działania Serwisu podejmuje wszelkie niezbędne działania techniczno-administracyjne. Jednocześnie Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedające się przewidzieć lub spowodowane przez osoby trzecie przerwy w działaniu Serwisu.

§3

Usługi w Serwisie

Usługą, którą Administrator świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu jest informowanie Użytkowników o działalności Administratora poprzez udostępnianie materiałów informacyjnych, które Użytkownicy mogą pobrać na urządzenia z których korzystają do przeglądania zawartości Serwisu oraz umożliwienie kontaktu za pośrednictwem danych opublikowanych w zakładce Kontakt.

Materiały informacyjne, o których mowa w ust. 1 są udostępniane w formie tekstów, grafik, zdjęć, linków do stron innych witryn należących do Administratora oraz formularza kontaktowego.

Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest także przekierowanie Użytkownika do witryny prowadzonej przez zewnętrzny podmiot, która służy do umawiania wizyt lekarskich online. Dostawcą tej usługi w zakresie procesu rejestracji w witrynie www.e-scanmed.pl jest spółka Scanmed S.A. korzystająca z usług Kamsoft S.A.

Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest także przekierowanie Użytkownika do witryny prowadzonej przez zewnętrzny podmiot, która służy do umawiania wizyt lekarskich online. Dostawcą tej usługi oraz  w zakresie procesu rejestracji w witrynie www.znanylekarz.pl jest spółka Scanmed S.A. korzystająca z usług ZnanyLekarz sp. z o.o.

Administrator oświadcza, że treści zamieszczane w Serwisie są dostępne dla wszystkich Użytkowników, stanowią przedmiot praw autorskich Administratora lub Administrator korzysta z udzielonej mu licencji.

Treści zamieszczane w Serwisie nie maja charakteru porady medycznej.

Za korzystanie z Serwisu nie są pobierane opłaty.

§4

Reklamacje

Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu.

Zgłoszenie reklamacyjne może zostać złożone na adres e-mail Administratora lub na adres korespondencyjny Administratora wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu.

Zgłoszenie dotyczące reklamacji powinno zawierać:

  • oznaczenie Użytkownika, w tym podanie danych kontaktowych;
  • przedmiot reklamacji i uzasadniające ją okoliczności;
  • żądanie Użytkownika.

Administrator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia Administratorowi. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie przekazane Użytkownikowi zostanie przekazana zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§5

Dane osobowe i polityka prywatności

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

Zasady przetwarzania danych, gromadzenia plików cookies oraz polityka prywatności Serwisu znajdują się na stronach: https://www.sport-klinika.pl/polityka-cookies/ oraz https://www.sport-klinika.pl/polityka-prywatnosci/.

§6

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2020 r.