Obowiązek informacyjny dla Pacjenta
Obowiązek informacyjny dla pracownika i kandydata do pracy
Obowiązek informacyjny dla kontrahenta

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych,
obowiązek informacyjny dla kontrahenta

Dane administratora danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Scanmed S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Armii Krajowej 18 bud. Galileo, VII piętro, 30-150 Kraków, KRS: 0000298171, NIP: 6751209442, REGON: 351618159.

Dane kontaktowe administratora danych osobowych oraz inspektora ochrony danych

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email sekretariat.zarzadu@scanmed.pl,
telefonicznie pod numerem 12 629 89 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować (przez adres e-mail
iod@scanmed.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora) we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Źródło danych – skąd pozyskiwane są dane?

Co do zasady dane osobowe są przez Pana/Panią podawane w momencie przesłania oferty lub nawiązania komunikacji w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy z administratorem danych lub w ramach jej wykonania.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Do realizacji podanych poniżej celów będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w zakresie niezbędnym
do zawarcia i wykonania umowy, który wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawa
cywilnego, ubezpieczeniowego oraz podatkowego. Zakresem przetwarzania objęte są też Pana/Pani dane
osobowe, które zostały podane przez Pana/Panią dobrowolnie.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Podstawa prawna:

Podjęcia działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy zawartej z administratorem danych;

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie danych osobowych, które
zostały podane przez Pana/Panią dobrowolnie podane w trakcie
zawierania i wykonywania umowy także Pana/Pani zgoda

realizacji przez administratora danych obowiązków prawnych związanych z zawartą umową (m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych)

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z obowiązującymi przepisami prawa, z których wynika konieczność wypełnienia przez administratora danych obowiązków, w szczególności z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz ustawą z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

prowadzenia kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, z uwagi na usprawiedliwiony interes administratora danych – w przypadku prowadzenia
korespondencji w formie tradycyjnej i elektronicznej z użyciem poczty e-mail oraz formularzy kontaktowych.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

realizacji prawnie uzasadnionych interesów przez administratora danych, w tym obrony praw i dochodzenia roszczeń.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, czyli przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia roszczeń związanych z umową.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, które świadczą na rzecz administratora danych:

  • usługi księgowe;
  • usługi IT;
  • usługi marketingowe;

Przekazywanie danych poza EOG

Administrator danych osobowych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Panu/Pani prawo:

  • dostępu do Pana/Pani danych osobowych – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Panu/Pani informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO.
  • sprostowania Pana/Pani danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
  • usunięcia Pana/Pani danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
  • ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
  • przenoszenia danych osobowych – otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Pana/Panią danych nie będziemy mogli zawrzeć umowy.

informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.