Obowiązek informacyjny dla Pacjenta oraz osoby upoważnionej przez pacjenta do dostępu do danych medycznych
Obowiązek informacyjny dla kandydata do pracy
Obowiązek informacyjny dla kontrahenta
Klauzula informacyjna (pracownik)
Klauzula informacyjna (współpracownik)
Klauzula informacyjna (staże, praktyki, wolontariat)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTA PRZEZ SCANEMD SPORT SP. Z O.O.

Dane administratora danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Scanmed Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, ul. Bankowa 2, 44-244 Żory,  KRS: 0000834551, NIP: 6772452165, REGON: 385815821. (dalej: „Administrator”).

Kontakt do nas:

Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pan Jacek Skalski.

Możecie się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw drogą e-mailową:  iod@scanmed.pl  lub listownie pisząc na nasz adres siedziby wskazany powyżej.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych oraz okres ich wykorzystywania przez Administratora?

3.1 Podjęcia działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy dostawy towarów lub świadczenia usług zawartej
z Administratorem
w związku z czynnościami podjętymi przed zawarciem umowy na Państwa wniosek oraz realizacji postanowień umownych – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO è przez okres trwania umowy oraz okres do wygaśnięcia roszczeń związanych z jej prawidłową realizacją.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych oraz okres ich wykorzystywania przez Administratora?

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Podstawa prawna:

Podjęcia działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy zawartej z administratorem danych;

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie danych osobowych, które
zostały podane przez Pana/Panią dobrowolnie podane w trakcie
zawierania i wykonywania umowy także Pana/Pani zgoda

realizacji przez administratora danych obowiązków prawnych związanych z zawartą umową (m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych)

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z obowiązującymi przepisami prawa, z których wynika konieczność wypełnienia przez administratora danych obowiązków, w szczególności z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz ustawą z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

prowadzenia kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, z uwagi na usprawiedliwiony interes administratora danych – w przypadku prowadzenia
korespondencji w formie tradycyjnej i elektronicznej z użyciem poczty e-mail oraz formularzy kontaktowych.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

realizacji prawnie uzasadnionych interesów przez administratora danych, w tym obrony praw i dochodzenia roszczeń.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, czyli przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia roszczeń związanych z umową.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, które świadczą na rzecz administratora danych:

  • usługi księgowe;
  • usługi IT;
  • usługi marketingowe;

Przekazywanie danych poza EOG

Administrator danych osobowych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Panu/Pani prawo:

  • dostępu do Pana/Pani danych osobowych – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Panu/Pani informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO.
  • sprostowania Pana/Pani danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
  • usunięcia Pana/Pani danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
  • ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
  • przenoszenia danych osobowych – otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Pana/Panią danych nie będziemy mogli zawrzeć umowy.

informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.