Polityka prywatności – kontrahent

/Polityka prywatności – kontrahent
Polityka prywatności – kontrahent2018-08-17T15:55:52+00:00
Obowiązek informacyjny dla Pacjenta
Obowiązek informacyjny dla pracownika i kandydata do pracy
Obowiązek informacyjny dla kontrahenta

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych,
obowiązek informacyjny dla kontrahenta

DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klinika Chirurgii Endoskopowej Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, ul. Bankowa 2, 44-240 Żory, NIP: 651-15-79-636, REGON: 276894259.

Dane kontaktowe administratora danych osobowych oraz inspektora ochrony danych

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email info@sport-klinika.pl, telefonicznie pod numerem 32 475 93 15 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail iod@scanmed.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Źródło danych – skąd pozyskiwane są dane?

Co do zasady dane osobowe są przez Pana/Panią podawane w momencie przesłania oferty lub nawiązania komunikacji w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy z administratorem danych lub w ramach jej wykonania.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Do realizacji podanych poniżej celów będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Podstawa prawna:

Podjęcia działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy zawartej z administratorem danych;

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

realizacji przez administratora danych obowiązków wynikających z prawa zamówień publicznych.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością.

art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, czyli przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia roszczeń związanych z umową.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, które świadczą na rzecz administratora danych:

  • usługi księgowe;
  • usługi IT;
  • usługi marketingowe;

Przekazywanie danych poza EOG

Administrator danych osobowych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Panu/Pani prawo:

  • dostępu do Pana/Pani danych osobowych – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Panu/Pani informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO.
  • sprostowania Pana/Pani danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
  • usunięcia Pana/Pani danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
  • ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
  • przenoszenia danych osobowych – otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Pana/Panią danych nie będziemy mogli zawrzeć umowy.

informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Ta witryna używa plików cookie. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na używanie przez nas tych plików. Zobacz politykę prywatności. Zgadzam się